Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Belgische gebruikers.

Algemene Consumentenvoorwaarden

Artikel 1 – TOEPASSINGS GEBIED

De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen alleen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een Lid en het bedrijf Bloemisterij Bogaerts BVBA. Zij hebben voorrang op elke andere algemene of specifieke voorwaarde.

Artikel 2 – AANVAARDING

Het gebruik van de website www.bloemisterijbogaerts.be , evenals het plaatsen van een bestelling bij het bedrijf Bloemisterij Bogaerts BVBA, impliceert dat het Lid of de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3 – CONTACT GEGEVENS

Bloemisterij Bogaerts BVBA is een vennootschap, opgericht volgens de Belgische wetgeving, en gevestigd in België, te B-2980 Zoersel, Karel Uytroevenlaan 14.

BTW-nummer: BE 0671.869.015 

Email adres: info@bloemisterijbogaerts.be

Telefoonnummer: +32 (0)3 383 24 69

Artikel 4 – DEFINITIES

Diensten: alle diensten die door het bedrijf Bloemisterij Bogaerts BVBA op haar website aangeboden worden in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via het internet in het bijzonder. Lid: ieder persoon die zich ingeschreven heeft op de website van Bloemisterij Bogaerts BVBA. Klant: ieder Lid die een commerciële relatie aangaat met Bloemisterij Bogaerts BVBA door de aankoop van een product of dienst via de website van Bloemisterij Bogaerts BVBA. Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten, en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met Bloemisterij Bogaerts BVBA Leverancier: elke onderneming die Bloemisterij Bogaerts BVBA gemandateerd heeft om haar producten via de website van Bloemisterij Bogaerts BVBA te verkopen. Bestelling: elke bestelling die door een Klant geplaatst wordt conform de voorwaarden beschreven in artikel 6.

Artikel 5 – INSCHRIJVING

Ieder persoon kan Lid worden van Bloemisterij Bogaerts BVBA door zich in te schrijven op de website van Bloemisterij Bogaerts BVBA.

Artikel 6 – BESTELLEN

Je moet meerderjarig zijn om een bestelling te kunnen plaatsten op Bloemisterij Bogaerts BVBA. Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden zijn door onze algemene- en verkoopsvoorwaarden.

De producten en diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, worden te koop aangeboden via de website www.bloemisterijbogaerts.be. Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeen gekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van Bloemisterij Bogaerts BVBA, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de partijen. De Klant ontvangt via email in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling. Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan het Lid in de taal die het Lid gekozen heeft bij zijn/haar inschrijving.

Artikel 7 – PRIJZEN EN BETALINGSMETHODES

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de transportkosten. Deze worden apart aangerekend. Het BTW tarief dat van toepassing is, is het BTW tarief dat geldig is in het land waar het leveringsadres gelegen is. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de email die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop. De producten blijven de eigendom van de Leverancier tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant. Bloemisterij Bogaerts BVBA houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Lid waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. De aankopen kunnen online betaald worden met VISA, MAESTRO, MasterCard en Ideal. De aankopen kunnen ook contant betaald worden bij afhaling van de bestelling. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan Bloemisterij Bogaerts BVBA. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. De Klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard of de bancontactkaart, om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Het ingeven van de confidentiële betalingsgegevens op de website van Bloemisterij Bogaerts BVBA is uiterst beveiligd dankzij de SSL encryptering (Secure Socket Layer). Voor de afhandeling van de online betaling werkt Bloemisterij Bogaerts BVBA samen met Ogone. Bloemisterij Bogaerts BVBA heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Bloemisterij Bogaerts BVBA. Dit is de reden waarom wij bij elke aankoop opnieuw de betalingsgegevens van de Klant moeten gevraagd worden. De confidentiële betalingsgegevens (bankkaarten, vervaldagen, veiligheidscodes) zijn alleen toegankelijk voor het bedrijf Ogone.

Artikel 8 – BESCHIKBAARHEID

De producten en diensten, evenals de prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website van Bloemisterij Bogaerts BVBA, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten en diensten bij de Leverancier. Bloemisterij Bogaerts BVBA engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Desondanks, kan Bloemisterij Bogaerts BVBA niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst bij de Leverancier, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via email of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal Bloemisterij Bogaerts BVBA onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan via email op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uittreksel van de creditcard. Als de Klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, dan is het aan te raden dat de Klant contact opneemt met zijn/haar bank.

Artikel 9 – LEVERING

De bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België. Bloemisterij Bogaerts BVBA houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres en die beschikt over een mondelinge volmacht om het pakket in ontvangst te nemen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De Klant moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de Klant. Bloemisterij Bogaerts BVBA waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt. De levertermijn van 20 dagen, na afloop van de verkoop op internet, is een streeftermijn en puur indicatief. Bloemisterij Bogaerts BVBA kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. Bloemisterij Bogaerts BVBA engageert zich dat de levering geleverd wordt ten laatste 30 dagen na de besteldatum. In het geval dat de geleverde producten niet overeen zouden stemmen met de Bestelling van de Klant, zullen de retour verzendingskosten door Bloemisterij Bogaerts BVBA vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retour verzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retour verzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending, of met een koerierdienst, verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden. Bloemisterij Bogaerts BVBA houdt zich in alle geval het recht voor om een terugbetaling te weigeren als het product beschadigd is, gebruikt is, of vlekken vertoont. In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal Bloemisterij Bogaerts BVBA volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen.

Artikel 10 – NON CONFORMITEIT

Alle producten en diensten die op de website van Bloemisterij Bogaerts BVBA te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. Sommige bijhorende foto’s hebben een decoratieve functie en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs. Bloemisterij Bogaerts BVBA wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de foto’s zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert Bloemisterij Bogaerts BVBA zich om eventuele fouten die haar schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen. Als het product of de dienst dat geleverd wordt niet overeenkomt met wat op de leverbon staat, kan de Klant het product of de dienst binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen, rekening houdend met de voorwaarden beschreven in Artikel 11 van onderliggende Algemene Voorwaarden. Zodra deze 14 dagen zijn gepasseerd, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn. Als de voorwaarden omschreven in Artikel 11 strikt gerespecteerd worden, kan de Klant er voor kiezen om terugbetaald te worden, of om een gelijkaardig product te ontvangen, voorzover dit beschikbaar is. De retourverzendingskosten zullen door Bloemisterij Bogaerts BVBA vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retourverzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retourverzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending of met een koerierdienst verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden.

Artikel 11 – VERZAKINGSRECHT, RETOURS EN TERUGBETALINGEN

Conform de wet van 30 december 2013 inzake boek VI van het Wetboek Economisch recht “markpraktijken en consumentenbescherming”, heeft de Klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Als een Klant Bloemisterij Bogaerts BVBA op de hoogte wil stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop moet hij dit doen via info@Bloemisterij Bogaerts.be. Conform de wet van 30 december 2013, kan de Klant in volgende gevallen geen beroep doen op het verzakingsrecht: – Audio of video opnames, of software waarvan de verzegeling opengemaakt is – Producten die op maat gemaakt zijn of aangepast zijn aan de wensen van de Klant, of producten die door de aard van het producten erg bederfbaar zijn, niet kunnen teruggestuurd worden of snel vervallen. In de hierboven vermelde gevallen kan de Klant noch het product terugsturen, noch een terugbetaling eisen. Het verzakingsrecht is natuurlijk maar geldig voorzover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 werkdagen nadat de Klant Bloemisterij Bogaerts BVBA op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij wil verzaken aan zijn/haar aankoop. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 7 werkdagen verstreken zijn, is Bloemisterij Bogaerts BVBA niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar het adres dat vermeld staat in Artikel 3. De Klant moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door Bloemisterij Bogaerts BVBA, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop. Het verzakingsrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar vóór dat de bestelling verzonden is. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de annulatie van de bestelling. Bloemisterij Bogaerts BVBA zal een email versturen op het ogenblik dat zij de retour ontvangen heeft en op het ogenblik dat zij haar bank gevraagd heeft om een terugbetaling te doen.

Artikel 12 – WAARBORG

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat de artikelen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van artikelen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het artikel tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. Bloemisterij Bogaerts BVBA treedt op als mandataris van de Leverancier. De Leveranciers garanderen dat de producten en diensten die ze te koop aanbieden via Bloemisterij Bogaerts BVBA perfect functioneren en geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van het product onmogelijk of gevaarlijk maken. Bloemisterij Bogaerts BVBA kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele technische gebreken van de geleverde producten, behalve wanneer ze onmiddellijk vastgesteld worden bij het uitpakken van het product. In dat geval moet de Klant onmiddellijk contact opnemen met de dienst na verkoop van de Leverancier van het betreffende product, waarvan de coördinaten door Bloemisterij Bogaerts BVBA aan de Klant op aanvraag zullen worden medegedeeld. De waarborg is in alle geval niet van toepassing voor producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid (breuk, vocht, niet aangepaste temperatuur, roest, infiltratie van een vloeistof, overspanning, brand, of elke andere vorm van overmacht) en voor producten waarvan duidelijk is dat ze opengemaakt zijn (herstelling en/of aanpassing uitgevoerd door een hersteller die niet erkend is door Bloemisterij Bogaerts BVBA). Op de zelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport, van verkeerd gebruik en/of door het niet respecteren van de instructies in de handleiding. Als het product niet valt onder één van de hierboven vermelde uitsluitingen, dan moet de waarborg aangesproken worden binnen de 2 maanden na ontvangst van het product. Als deze 2 maanden voorbij zijn, kan de waarborg niet meer aangesproken worden. De wettelijke waarborg dekt ook de verborgen gebreken. Voor alle vragen met betrekking tot de waarborg, kunnen de Leden terecht op info@BloemisterijBogaerts .be

Artikel 13 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de layout en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de verkoopscataloog, de foto´s, de afbeeldingen en de muziek op de website van Bloemisterij Bogaerts BVBA zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, copyright rechten, merkrechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van Bloemisterij Bogaerts BVBA, van haar Leveranciers en van de partners waarmee Bloemisterij Bogaerts BVBA een akkoord afgesloten heeft. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Bloemisterij Bogaerts BVBA. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgt worden door Bloemisterij Bogaerts BVBA.

Artikel 14 – VERANTWOORDELIJKHEID

Bloemisterij Bogaerts BVBA, uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,…) die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten zoals omschreven in Artikel 4. Bloemisterij Bogaerts BVBA treft verder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden, meer in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens, waarnaar Bloemisterij Bogaerts BVBA een link heeft op haar website. Bloemisterij Bogaerts BVBA kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de website van Bloemisterij Bogaerts BVBA. Bloemisterij Bogaerts BVBA wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die veroorzaakt wordt door een gebrek, het slecht functioneren of het verkeerd gebruik van een product dat verkocht werd op de website van Bloemisterij Bogaerts BVBA, evenals voor deze die het resultaat zijn van wijzigingen die aangebracht zijn door de Leverancier.Bloemisterij Bogaerts BVBA kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Bloemisterij Bogaerts BVBA aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van Bloemisterij Bogaerts BVBA beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor een bestelling.

Artikel 16 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Artikel 17 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Bloemisterij Bogaerts BVBA kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. Bloemisterij Bogaerts BVBA behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. In de mate van het mogelijke, zal Bloemisterij Bogaerts BVBA elke belangrijke wijziging meedelen aan haar Leden. De Leden hebben de volledige vrijheid om bij een wijziging aan de Algemene Voorwaarden, of aan de layout of inhoud van de website van Bloemisterij Bogaerts BVBA hun account te desactiveren. Dit kunnen ze doen via de rubriek “Mijn Account” op de website van Bloemisterij Bogaerts BVBA, en vervolgens de rubriek “Mijn Persoonlijke Gegevens” aan te klikken. Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.

Artikel 18 – KLACHTEN

Klantentevredenheid is een topprioriteit voor Bloemisterij Bogaerts BVBA. Elk lid van Bloemisterij Bogaerts BVBA met een vraag of klacht, vragen we daarom om altijd contact op te nemen met onze medewerkers. Zij zijn bereikbaar via mail of telefonisch van dinsdag tot en met zaterdag van 9u00 tot 18u00. Je mag er op rekenen snel een reactie te ontvangen.

Sinds 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 19 – CADEAUBON

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bloemisterij Bogaerts  uitgegeven cadeaubonnen die worden verkocht via www.Bloemisterij Bogaerts .be.

 

 • Iedere Bloemisterij Bogaerts  cadeaubon is 5 jaar geldig. Na de vervaldatum wordt de cadeaubon niet meer aanvaard.
 • De Bloemisterij Bogaerts  cadeaubon is niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Wanneer de waarde van de aankoop lager is dan die van de cadeaubon, wordt een nieuwe cadeaubon uitgegeven met de restwaarde.
 • Wanneer de waarde van de aankoop hoger is dan die van de cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: cash, creditcard, Bancontact of eventueel Ecocheques.
 • Het is niet toegestaan om cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 • Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. We raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 • Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.
 • Cadeaubonnen worden niet aanvaard op tickets voor workshops en bestellingen in de webshop. Op dit moment is het enkel mogelijk om deze te gebruiken in onze winkels.

Bloemisterij Bogaerts BVBA

Karel Uytroevenlaan 14
2980 Zoersel

BTW-nummer: BE 0671.869.015

 

 

BLOEMISTERIJG BOGAERTS KLANTENKAART – ALGEMENE VOORWAARDEN 

 1. Algemeen
 • Onderstaande algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle personen in het bezit van een Samen Bloemisterij Bogaerts  klantenkaart (ieder afzonderlijk respectievelijk genoemd een “Kaarthouder” en een “Klantenkaart”) en regelen exclusief de contractuele relatie tussen de Kaarthouder en:
 • Bloemisterij Bogaerts, maatschappelijke zetel te Karel Uytroevenlaan 14, 2980 Zoersel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0671.869.015. RPR Antwerpen.
 • Bloemisterij Bogaerts  Winkel en serres met werkingszetel te Handelslei 255, 2980 Zoersel.
 • Bloemisterij Bogaerts  webshop, onderdeel van Bloemisterij Bogaerts  BVBA, maatschappelijke zetel te Karel Uytroevenlaan 14, 2980 Zoersel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0671.869.015. RPR Antwerpen.

hierna kortweg “Bloemisterij Bogaerts ” genoemd.

De Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2020 en vervangen integraal alle voorgaande voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot de Klantenkaart

BLOEMISTERIJ BOGAERTS  behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen zonder de Kaarthouder hiervan individueel te moeten inlichten en zonder enig recht op schadevergoeding voor de Kaarthouder. Alle aanpassingen van de Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de BLOEMISTERIJ BOGAERTS -website van BLOEMISTERIJ BOGAERTS  (www.BloemisterijBogaerts .be) (de “Website”). De Kaarthouder verbindt er zich toe op regelmatige basis de Algemene Voorwaarden op de Website na te zullen lezen. Het gebruik van de Klantenkaart door de Kaarthouder na een aanpassing van de Algemene Voorwaarden op de Website zal gelden als aanvaarding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Bij niet aanvaarding van de wijzigingen dient de Kaarthouder BLOEMISTERIJ BOGAERTS  per aangetekend schrijven in kennis stellen van de beëindiging van zijn lidmaatschap.

 1. Lidmaatschap
 • De Klantenkaart wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting door BLOEMISTERIJ BOGAERTS  uitgereikt aan natuurlijke personen. De Klantenkaart is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en voorzien van een uniek nummer. De Klantenkaart blijft te allen tijde eigendom van BLOEMISTERIJ BOGAERTS  en kan op eerste verzoek terug worden geëist van de Kaarthouder.
 • De Klantenkaart wordt geactiveerd door volledige registratie van de Kaarthouder in een de winkel.
 • Om te kunnen deelnemen is een fysieke Klantenkaart nodig.
 • De ingevulde persoonsgegevens en aankopen worden opgeslagen in onze database. Bloemisterij Bogaerts  respecteert jouw privacy en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft wordt behandeld in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Je kan het privacy statement lezen op www.BloemisterijBogaerts.be/privacy-policy
 1. Voordelen en gebruik Klantenkaart
 • De Klantenkaart is geen betaalmiddel.
 • Mits voorlegging van de Klantenkaart bij elke aankoop aan de kassa van een deelnemende BLOEMISTERIJ BOGAERTS -winkel, zal door BLOEMISTERIJ BOGAERTS  worden bijgehouden voor welke netto bedragen (prijs van de aangekochte goederen of diensten verminderd met eventuele kortingen, promoties, e.a.) de Kaarthouder aankopen heeft verricht. De Kaarthouder kan gevraagd worden om samen met de Klantenkaart zijn identiteitskaart over te maken ter controle van het persoonlijke gebruik van de Klantenkaart..
 1. Verantwoordelijkheden van de Klant / Aansprakelijkheid
 • Kaarthouders die voordelen van de Klantenkaart trachten te verkrijgen of hebben verkregen door het verstrekken van valse informatie, of op andere ongepaste of frauduleuze wijze, zijn aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.
 • Elk verlies of elke diefstal van, of schade aan, de Klantenkaart moet onmiddellijk aan BLOEMISTERIJ BOGAERTS  worden gemeld, zodat een nieuwe kaart kan worden uitgereikt aan de Kaarthouder. In geval van verlies of diefstal van de Klantenkaart zal BLOEMISTERIJ BOGAERTS  niet gehouden zijn de aankoopbedragen noch het aantal bezoeken bij te houden. De Kaarthouder is persoonlijk verantwoordelijk voor het volledig informeren van derden, bedrijven of overheidsorganen omtrent zijn lidmaatschap van de Klantenkaart, en omtrent de aanbiedingen en voordelen die hen ter beschikking staan in het kader van de Klantenkaart.
 • BLOEMISTERIJ BOGAERTS  zal alles in het werk stellen om te zorgen dat de voordelen van het lidmaatschap correct worden toegekend, doch kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval zij in de redelijke onmogelijkheid was haar verplichtingen niet na te komen. In eender welke hypothese en zonder enige uitzondering voor wat betreft de grond van aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van BLOEMISTERIJ BOGAERTS  beperkt tot het bedrag van het voordeel dat de Kaarthouder uit hoofde van het lidmaatschap en de verrichte aankopen zou toegekend zijn of toegekend werd.
 • BLOEMISTERIJ BOGAERTS  behoudt zich het recht voor om de juistheid van de toegekende getrouwheidspunten te controleren en dit aantal te corrigeren indien er, volgens haar, fouten zijn vastgesteld zonder dat er hierover enige klacht geformuleerd kan worden.
 1. Opzegging van de Klantenkaart/Lidmaatschap

BLOEMISTERIJ BOGAERTS  behoudt zich het recht voor om het Klantenkaart en het Loyaliteitsprogramma ten allen tijde te annuleren of te vervangen door een ander programma en de lidmaatschapscontracten prompt op te zeggen.

 1. Overdracht of beëindiging van het lidmaatschap
 • Het lidmaatschap kan door de Kaarthouder, op elk moment, met of zonder motivering en zonder voorafgaande kennisgeving, beëindigd worden via e-mail naar info@bloemisterijbogaerts.be
 • Na beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle beschikbare vouchers en punten.
 • BLOEMISTERIJ BOGAERTS  behoudt zich het recht voor om, naar eigen redelijkheid, de Klantenkaart onmiddellijk in te trekken dan wel stop te zetten waardoor het lidmaatschap geschorst dan wel volledig beëindigd wordt en dit zonder noodzaak van enige motivering.
  BLOEMISTERIJ BOGAERTS  behoudt zich het recht voor om het beheer van de Klantenkaart om welke reden dan ook, toe te vertrouwen aan derden, en om de overeenkomsten met de Kaarthouders voor dat doel over te dragen, zonder dit te moeten rechtvaardigen. In dat geval worden de leden minimaal 20 dagen voor de overdracht geïnformeerd via de Website.
 1. Vrijwaring en jurisdictie
 • Geen enkele onthouding of nalaten van BLOEMISTERIJ BOGAERTS  om haar rechten onder enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen zal een afstand daarvan, of een afstand van het recht van BLOEMISTERIJ BOGAERTS  om enige andere bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, uitmaken, en geen enkele afstand door BLOEMISTERIJ BOGAERTS  van enige inbreuk op enige bepaling of clausule van deze Overeenkomst zal geacht worden een afstand te zijn van enige inbreuk op enige andere bepaling of clausule daarvan.
 • Bloemisterij Bogaerts  behoudt ten allen tijde het recht om, zonder compensatie van deelnemers, het Samen Bloemisterij Bogaerts  Loyaliteitsprogramma te wijzigen of te beëindigen.
 • Bloemisterij Bogaerts  zal uiterlijk twee maanden van tevoren over een wijziging of beëindiging informeren via de website en/of via het opgegeven e-mailadres.
 • Tot aan de datum van beëindiging kunnen punten of vouchers gewoon worden besteed. De gespaarde punten en vouchers kunnen niet meer worden besteed na beëindiging van Samen Bloemisterij Bogaerts  en zullen komen te vervallen.
 • In het geval dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wettelijk ongeldig is, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze bepaling geacht worden van de algemene voorwaarden te kunnen worden afgescheiden, en zal de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.
 • Huidige Algemene Voorwaarden zijn exclusief onderhevig aan het Belgisch Recht. Ingeval van enige betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen exclusief bevoegd